اصفهان ميزبان انتخابي تيم ملي موي تاي در هفته اول ارديبهشت

اصفهان ميزبان انتخابي تيم ملي موي تاي در هفته اول ارديبهشت/جلسه مسئولين برگزاري مسابقات انجمن ملي موي تاي با دبير فدراسيون/ امروز امين مهارت مسئول IT و وبسايت و محسن هداوند مسئول كميته مسابقات انجمن ملي موي تاي با شادنيا دبير فدراسيون ديدار وگفتگو كردند/ مقرر شد تمامي ثبت نامهاي انتخابي تيم ملي از طريق سامانه انجمن ملي و تماماً الكترونيك انجام شود

به اشتراک بگذارید :