مسابقات بزرگسالان اصفهان

سه شنبه مورخ هفتم خرداد ماه دیدار وجلسه با آقای دکتر امینی وآقای باقری مسئول روابط عمومي فدراسيون و حجت آقبا دبیرکمیته فنی موی تای ،محسن هداوند مسئول مسابقات وابوالفضل یعقوب پور مسئول جدول مسابقات درخصوص برنامه های انجمن جهت مسابقات بزرگسالان موی تای کشور در اصفهان

به اشتراک بگذارید :